OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Terapia láskou s.r.o.

(ďalej len „VOP“)

OBSAH

ČASŤ A ……………………………….                TRÉNINGY ROZVOJA OSOBNOSTI, KOUČING, TERAPIE, MEDITÁCIE, PREDNÁŠKY A ČLENSTVO V UZAVRETEJ FB SKUPINE 

ČASŤ B ……………………………….                 SPOLOČNÉ USTANOVENIA

ČASŤ A) TRÉNINGY ROZVOJA OSOBNOSTI, KOUČING A ČLENSTVO V UZAVRETEJ FB SKUPINE 

Všeobecné obchodné podmienky tréningov, koučingov, terapií, meditácií a prednášok organizovaných spoločnosťou Terapia láskou s.r.o.  upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Terapia láskou s.r.o., so sídlom Bradáčova 2, Bratislava 851 02, IČO: 50237101, zapísanou v Obchodnom registri Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 110376/B  (ďalej len „Terapia láskou“) a tretími osobami, najmä vo vzťahu k tréningom a koučingom, terapiám, meditáciám a prednáškam organizovaným Terapia láskou.

 1. a) Terapia láskou. – je spoločnosťou, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing, mentoring).
 2. b) Objednávka – záväzná objednávka Vstupenky na konkrétny Tréning, Koučing, Terapiu, Prednášku a Meditáciu.
 3. c) QR kód – je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o Vstupenke na Tréning, Koučing, Terapiu, Prednášku a Meditáciu.
 4. d) Registračný formulár – formulár, ktorý vypĺňa osoba, ktorá sa dostavila na Tréning, Koučing, Terapiu, Prednášku a preukázala sa platnou Vstupenkou na tento tréning s platným QR kódom.
 5. e) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a spoločnosťou Terapia láskou nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 6. f) 1.Tréning – jedno alebo viac dňové stretnutie organizované spoločnosťou Terapia láskou, zamerané na osobnostný rozvoj účastníkov. Ponuku tréningov spoločnosti Terapia láskou zverejňuje na internetovej stránke www.terapialaskou.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä druh Tréningu, stručný opis, jeho ciele, miesto a čas konania a poplatok za Tréning.                                                        2. Koučing/Terapia jedno stretnutie organizované spoločnosťou Terapia láskou, zamerané na osobnostný rozvoj účastníkov. Ponuku koučingov/terapií spoločnosti Terapia láskou zverejňuje na internetovej stránke www.terapialaskou.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä druh Koučingu/Terapie, stručný opis, jeho ciele, miesto a čas konania a poplatok za Koučing/Terapiu.                       3. Meditácia - jedna nahrávka vo formáte mp4. Ponuka meditácií spoločnosti Terapia láskou zverejňuje na internetovej stránke www.terapialaskou.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä druh meditácie, stručný opis, jej ciele a poplatok za meditáciu.  4. Prednáška - jedno stretnutie v trvaní minimálne 1,5 hodiny. Ponuku prednášok spoločnosti Terapia láskou zverejňuje na internetovej stránke www.terapialaskou.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä druh Prednášky, stručný opis, jej ciele a poplatok za Prednášku. 5. Členstvo v uzavretej FB skupine - jednomesačné, trojmesačné členstvo v skupine, v ktorej sú zaručené minimálne 2 živé vysielania á 30 minút zamerané na osobnostný rozvoj účastníkov. Ponuku členstva v uzavretej fb skupine spoločnosti Terapia láskou zverejňuje na internetovej stránke www.terapialaskou.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä druh Členstva, stručný opis, jeho ciele a poplatok za Členstvo.
 7. g) Účastník – je každá fyzická osoba, ktorá sa v čase určenom spoločnosťou Terapia láskou dostavila na miesto konania Tréningu alebo Koučingu, preukázala sa platnou Vstupenkou na tento Tréning, Koučing, Terapiu, Prednášku s platným QR kódom a riadne vyplnila Registračný formulár.
 8. h) Vstupenka – potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi vstup na konkrétny Tréning, Koučing a Členstvo v uzavretej FB skupine. Vstupenka je platná len na Tréning, Koučing, Terapiu, Meditáciu a Členstvo v uzavretej FB skupine, ktorý je na nej uvedený a je voľne prenosná na tretie osoby. Je vystavená vo forme elektronickej vstupenky. Majiteľ vstupenky môže uplatniť na vstup na Tréning, Koučing a Terapiu len vstupenku vytlačenú na laserovej tlačiarni na čistý papier o formáte A4, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia, či zväčšenia. Vstupenka obsahuje druh Tréningu resp. Koučingu, Terapie, Prednášky, dátum a miesto konania, QR čiarový kód a identifikačné číslo Vstupenky. Vstupenku na Členstvo v uzavretej skupine nie je potrebné vytlačiť ani sa ním preukazovať pred začatím živého vysielania.
 9. i) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplnila Objednávku a odoslala ju spoločnosti Terapia láskou kliknutím na príslušné pole.
 10. j) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 11. k) Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia.
 12. l) Záujemca – právnická osoba – právnická osoba, podnikateľ
 1. PREDPOKLADY ÚČASTI NA TRÉNINGU, KOUČINGU, TERAPIE, PREDNÁŠKY a ČLENSTVA V UZAVRETEJ FB SKUPINE

1.1.Tréningu, Koučingu, Terapie a Prednášky sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá sa spoločnosti Terapia láskou v čase registrácie pred tréningom a koučingom preukázala platnou Vstupenkou na daný Tréning, Koučing, Terapiu a Prednášku s platným QR kódom a ktorá riadne vyplnila Registračný formulár, oboznámila sa s obsahom formulára a s oboznámením sa preukázateľne vyjadrila súhlas. Členstvo v uzavretej skupine nie je potrebné vytlačiť ani sa ním preukazovať pred začatím živého vysielania.

1.2. Vstupenku na Tréning resp. Koučing, Terapiu, Prednášku a Členstvo v uzavretej FB skupine je možné zakúpiť postupom uvedeným v článku 2. tejto časti VOP a je tiež možné ju získať v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných spoločnosťou Terapia láskou. Je tiež možné ju nadobudnúť napríklad darovaním zo strany spoločnosti Terapia láskou. Vstupenky na Tréning, Koučing, Terapiu, Prednášku a Členstvo v uzavretej FB skupine sú voľne prenosné na tretie osoby.

 1. ZAKÚPENIE VSTUPENKY, NAHRÁVKY MEDITÁCIÍ v mp4 formáte  a PREDNÁŠOK v mp4 formáte

2.1. Vstupenku na Tréning resp. Koučing, Terapiu, Prednášku, Členstvo v uzavretej FB skupine, Meditáciu v mp4 formáte, Prednášku v mp4 formáte je možné zakúpiť prostredníctvom objednávkových formulárov nachádzajúcich sa na nasledujúcich internetových stránkach prevádzkovaných:

http://terapialaskou.sk/

Záujemca objedná Vstupenku na konkrétny Tréning resp. Koučing, Terapiu a Členstvo v uzavretej FB skupine, Prednášku, Meditáciu v mp4 formáte a Prednášku v mp4 formáte riadnym vyplnením a odoslaním Objednávky spoločnosti Terapia láskou (kliknutím na príslušné pole). Objednávka je záväzná.

2.2. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v Objednávke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo, druh Tréningu resp. Koučingu, Terapie, Prednášky, Meditácie a Členstvo v uzavretej FB skupine a uvedie výber spôsobu platby za Tréning. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) a právnická osoba v Prihláške uvedú krstné meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej a odosielajúcej Prihlášku a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu, telefónne číslo a adresu na doručovanie písomností, či fakturačnú adresu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania, druh Tréningu resp. Koučingu, Terapie, Prednášky, Meditácie a Členstvo v uzavretej FB skupine a uvedú výber spôsobu platby za Tréning resp. Koučing a Členstvo v uzavretej FB skupine. Pred odoslaním Objednávky spoločnosti Terapia láskou je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Záujemcom a spoločnosťou Terapia láskou.

2.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať v Objednávke pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Objednávke je povinný spoločnosti Terapia láskou bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu terapialaskou@terapialaskou.sk.

2.4. Momentom odoslania Objednávky prostredníctvom na to určeného poľa dochádza medzi Záujemcom a spoločnosťou Terapia láskou k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním Objednávky mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok za Tréning resp. Koučing a tento sa zaväzuje uhradiť v termíne splatnosti určenom spoločnosťou Terapia láskou. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky spoločnosti Terapia láskou zašle spoločnosť Terapia láskou Záujemcovi na ním uvedenú e – mailovú adresu potvrdenie o doručení Objednávky. Spolu s potvrdením zašle Záujemcovi tiež  faktúru s uvedením dátumu splatnosti. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a končí sa, ak nedôjde k jej predčasnému skončeniu iným spôsobom, uplynutím posledného dňa Tréningu resp. Koučingu, Terapie, Prednášky, na ktorý sa Záujemca prihlásil.

2.5. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky spoločnosti Terapia láskou zašle spoločnosť Terapia láskou Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke údaje potrebné k platbe poplatku za Tréning resp. Koučing, Terapiu, Prednášku, Meditáciu a Členstvo v uzavretej FB skupine, a to číslo bankového účtu, variabilný symbol platby a faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet spoločnosti Terapia láskou, bankovým prevodom, platobným príkazom. Poplatok je splatný do 7 dní odo dňa odoslania Objednávky. Akékoľvek platby vykonané na účet spoločnosti Terapia láskou sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet spoločnosti Terapia láskou za podmienky, že platca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že platca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy spoločnosť Terapia láskou „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Záujemcovi. V prípade, že Záujemca nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho Objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno Objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany spoločnosti Terapia láskou z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne Objednávky zašle spoločnosť Terapia láskou Záujemcovi e – mailom.

2.6. Do 3 pracovných dní od zaslania objednávky na Tréning resp. Koučing, Terapiu, Prednášku, Meditáciu  a Členstvo v uzavretej FB skupine vystaví spoločnosť Terapia láskou Záujemcovi faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol v Objednávke a zašle ju na e –mailovú adresu Záujemcu. Ak Záujemca vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať spoločnosť Terapia láskou zaslaním emailu na e – mailovú adresu: terapialaskou@terapialaskou.sk. Rovnako, do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku za Tréning resp. Koučing Terapia láskou zašle Záujemcovi na e –mailovú adresu Záujemcu Vstupenku na zvolený Tréning resp. Koučing, Terapiu, Prednášku a meditáciu a Členstvo v uzavretej FB skupine.

2.7. Po obdržaní dokladu (daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e – mailovej adrese terapialaskou@terapialaskou.sk. Faktúru spoločnosť Terapia láskou zašle na e – mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

2.8. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej so spoločnosťou Terapia láskou, a to do 14 dní odo dňa odoslania Objednávky spoločnosti Terapia láskou, ak nie je ďalej ustanovené inak. Odstúpiť od zmluvy môže zaslaním odstúpenia na e – mailovú adresu: terapialaskou@terapialaskou.sk. V prípade, že Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy zaplatil poplatok za Tréning resp. Koučing, Terapiu, Prednášku a Meditáciu a Členstvo v uzavretej FB skupine, spoločnosť Terapia láskou mu zaplatený poplatok vráti, a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené však neplatí v prípade, že Záujemca odstúpi od zmluvy po uplynutí 14 dňovej lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

2.9. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorý odoslal Objednávku, a teda tým vstúpil do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Terapia láskou v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania Tréningu resp. Koučingu a Členstva v uzavretej FB skupine, udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Záujemca – spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

2.10. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) a Záujemca – právnická osoba, ktorí odoslali Objednávku a teda tým vstúpili do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Terapia láskou v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania Tréningu resp. Koučingu, Terapie, Prednášky a Členstva v uzavretej FB skupine, právo na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.8. týchto VOP nemajú.

2.11. V prípade, že sa Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) a fyzická osoba – podnikateľ, ktorý riadne a včas zaplatil poplatok za Tréning resp. Koučing, Terapiu, Prednášku, nebude môcť zúčastniť Tréningu, Koučingu, Terapie a Prednášky zo zdravotných dôvodov môže požiadať spoločnosť Terapia láskou o vrátenie poplatku za Tréning resp. Koučing, Terapiu, /rednášku, a to zaslaním žiadosti na e – mailovú adresu terapialaskou@terapialaskou.sk. minimálne 24 hodín pred začatím Tréningu resp. Koučingu, Terapie, Prednášky. K žiadosti je povinný priložiť lekárske potvrdenie, z ktorého bude vyplývať, že sa zo zdravotných dôvodov nemôže Tréningu resp. Koučingu, Terapie, Prednášky zúčastniť. V opačnom prípade sa spoločnosť Terapia láskou jeho žiadosťou nebude zaoberať.

2.12. Terapia láskou za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže Záujemca, ktorý od spoločnosti Terapia láskou kúpil vstupenku na Tréning resp Koučing, Terapiu, Prednášku a Členstvo v uzavretej FB skupinepodľa toho článku tejto časti VOP, riadne absolvoval Tréning resp. Koučing, Terapiu, Prednášku a Členstvo v uzavretej FB skupine a zúčastnil sa celého Tréningu resp. Koučingu, Terapie, Prednášky a Členstva v uzavretej FB skupine od jeho začiatku až po koniec (v prípade viac dňového tréningu počas všetkých dní), požiadať spoločnosť Terapia láskou o vrátenie zaplateného poplatku za Tréning resp. Koučing, Terapiu, Prednášku a Členstvo v uzavretej FB skupine, ak je toho názoru, že Tréning resp. Koučing, Terapia, Prednáška nepriniesli sľubovaný pozitívny prínos pre jeho osobnostný rozvoj. Je potrebné, aby Záujemca zaslal žiadosť o vrátenie poplatku za Tréning resp. Koučing, Terapiu, Prednášku do 3 dní od skončenia Tréningu resp. Koučingu, Terapie, Prednášky a Členstva v uzavretej FB skupine, elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: terapialaskou@terapialaskou.s. Do predmetu správy treba uviesť: “Vrátenie peňazí” a k žiadosti je potrebné pripojiť scan faktúry, resp. daňového dokladu a číslo účtu na zaslanie úhrady. Iný Záujemca ako Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), teda podnikateľ a právnická osoba musia uviesť rovnaké číslo účtu ako to, z ktorého platbu vykonali. Finančné prostriedky, ktoré je spoločnosť Terapia láskou povinná podľa tohto odseku VOP vrátiť, vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odoslania prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

2.13. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, ktorú uviedol v Objednávke (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú spoločnosti Terapia láskou podľa tejto časti VOP). V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v Objednávke (resp. na adresu oznámenú spoločnosti Terapia láskou podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.

2.14. Poplatok za tréning je možné uhradiť v 2, prípadne v 3 splátkach, pričom prvá splátka je splatná do termínu uvedenom na faktúre. Prvá splátka je nevratná. Záujemca je povinný uhradiť druhú a tretiu splátku do termínu uvedenom na webovej stránke Tréningu, ktorý je totožný s termínom na druhej, respektíve tretej faktúre.

2.15. V prípade, že Záujemca neuhradí druhú a tretiu splátku v riadnom termíne, Terapia láskou má právo Objednávku zrušiť. Záujemca súhlasí, že v takom prípade je prvá splátka za Tréning, ktorú už uhradil, nevratná, a preto nemá nárok na vrátenie peňazí. 

2.16. Terapia láskou si vyhradzuje právo možnosť platby za Tréning na 2 splátky, respektíve na 3 splátky kedykoľvek na webovej stránke zrušiť. Záujemcom, ktorí vyplnili a riadne odoslali Objednávku v čase, kedy Terapia láskou poskytovala platbu na 2, respektíve na 3 splátky, je Terapia láskou povinná umožniť platbu za tréning na 2 , respektíve 3splátky podľa podmienok uvedených na webovej stránke Tréningu. 

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O TRÉNINGOCH

3.1. Spolu so Vstupenkou zašle spoločnosť Terapia láskou osobám, ktoré si kúpili Vstupenku spôsobom podľa článku 2. tejto časti VOP, získali ich v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných spoločnosťou Terapia láskou, resp. ich získali darom od spoločnosti Terapia láskou, aj základné údaje o mieste a termíne konania Tréningu. Podrobné organizačné pokyny zašle spoločnosť Terapia láskou osobám podľa prechádzajúcej vety najneskôr 14 dní pred termínom konania Tréningu na ich kontaktné e- mailové adresy oznámené spoločnosti Terapia láskou.

3.2. V deň konania Tréningu, Prednášky sa pred samotným začatím Tréningu koná registrácia. Presný čas, kedy je možné registráciu vykonať, bude uvedený v organizačných pokynoch. Pri registrácii osoby poverené spoločnosťou Terapia láskou overia totožnosť registrujúcej sa osoby a v prípade, že sa táto osoba preukáže platnou Vstupenkou pre daný Tréning opatrenou platným QR kódom, odovzdajú tejto osobe Registračný formulár. Po riadnom vyplnení Registračného formulára a oboznámením sa s ním je možné zúčastniť sa Tréningu, Prednášky. Je potrebné vyjadriť výslovný súhlas s oboznámením sa s Registračným formulárom. Osoby so zdravotným postihnutím, či špecifickými potrebami (alebo trpiacimi epilepsiou, cukrovkou, srdcovými ochoreniami, problémami s dýchaním, atď.) sú povinní spoločnosť Terapia láskou informovať o ich postihnutí alebo špecifických potrebách a prípadných požiadavkách pred začatím Tréningu.

3.3. V prípade, že je osoba, ktorá sa chce zúčastniť Tréningu mladšia ako 18 rokov, je povinná predložiť pri registrácii originál súhlasu aspoň jedného zo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom tohto zákonného zástupcu. Tréningu sa však nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 16 rokov.

3.4. Niektoré Tréningy, Koučingy, Terapie, Meditácie a Prednášky obsahujú jednoduché, fyzicky nenáročné cvičenia (ďalej len „Cvičenia“). Preto sa Tréningu, Koučingu, Terapie, Meditácie a Prednášok môžu zúčastniť len fyzické osoby v plnom rozsahu fyzicky i psychicky spôsobilé na vykonávanie nenáročných cvičení, ktoré netrpia žiadnou diagnostikovanou chorobou alebo poškodením zdravia, ktoré by jej znemožňovali účasť na alebo vykonávanie nenáročných cvičení. Záujemca udelením súhlasu berie na vedomie, že aktivity spojené s vykonávaním nenáročných cvičení môžu zahŕňať určitý stupeň nekomfortu (napr. potenie, verejné vystúpenie pred davom ľudí a podobne, pričom v prípade, že osoba nechce verejne vystúpiť pred ostatnými, bude jej vždy vyhovené). Plnú zodpovednosť za svoju účasť a aktivity na tomto cvičení a za všetky možné riziká, či už možnosť akéhokoľvek poranenia – fyzického, duševného, či iného, ktoré si Účastník môže spôsobiť účasťou na tomto Tréningu, Koučingu, Terapie, Meditácie a Prednášky, prípadne majetkovú škodu znáša Účastník.

3.5. V Registračnom formulári je registrujúca sa osoba povinná uviesť pravdivé vyhlásenia o svojom zdravotnom stave a spôsobilosti zúčastniť sa Tréningu, Koučingu, Terapie, Meditácie, Prednášky. V prípade ak sa ukáže akékoľvek vyhlásenie uvedené Registračnom formulári ako nepravdivé, nenesie v takomto prípade spoločnosť Terapia láskou ani poverené osoby, či osoby, s ktorými pri tréningu spolupracujú (pracovníci, lektori, atď.) žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na zdraví alebo majetku, ktorá bola spôsobená Účastníkovi alebo tretím osobám.

3.6. Účastník Tréningu sa zaväzuje nevykonávať Cvičenia mimo Tréningu, Koučingu, Terapie, Prednášky a zaväzuje sa tiež neinštruovať k výkonu Cvičení, na základe poznatkov získaných na Tréningu, Koučingu, Terapii a Prednáške, tretie osoby.

3.7. Vykonávanie Cvičení je dobrovoľné, pričom Účastník môže počas Tréningu, Koučingu, Terapie, Prednášky výkon Cvičenia odmietnuť.

3.8. Alkohol, drogy a iné omamné a psychotropné látky sú prísne zakázané. Na všetkých Tréningoch, Koučingoch, Terapiách, Prednáškach platí prísny zákaz fajčenia. Spoločnosť Terapia láskou má počas registrácie právo odoprieť účasť na Tréningu, Koučingu, Terapii a Prednáške osobe, u ktorej má podozrenie, že užila alkohol, drogy, omamné či iné psychotropné látky. Každý Účastník s podozrením, že je pod vplyvom alkoholu, drog, omamnej alebo psychotropnej látky môže byť  požiadaný, aby okamžite opustil Tréning a je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Rovnako bude odopretý vstup na Tréning osobe, ktorá sa bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo vo vzťahu k ostatným registrujúcim sa osobám, či osobám povereným spoločnosťou Terapia láskou V prípade, že sa Účastník Tréningu, Koučingu, Terapie, Prednášky bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo počas Tréningu, Koučingu, Terapie, Prednášky a to napriek tomu, že k tomu nebol vyzvaný, bude požiadaný, aby okamžite opustil Tréning, Koučing, Terapiu, Prednášku a je povinný takejto žiadosti vyhovieť. V takýchto prípadoch nevzniká právo na vrátenie poplatku za Tréning, Koučing, Terapiu, Prednášku.

3.9. Tréningy, Koučingy, Terapie a Prednášky v záujme dosiahnutia osobnostného rastu, občas vyžadujú agresívne reakcie, nadávky a citovo emotívne vystúpenia v kontrolovaným spôsobom pod dozorom lektora, či osoby poverenej spoločnostou Terapia láskou.

3.10. Tréningy a Prednášky organizované spoločnostou Terapia láskou môžu byť natáčané alebo nahrávané za účelom vyhotovenia videozáznamu s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež účelmi kontroly kvality. Účasťou na Tréningu a Prednáške účastníci súhlasia s podieľaním sa na natáčaní po celú dobu konania Tréningu a Prednášky a súhlasia s tým, že spoločnosť Terapia láskou si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v médiách. V prípade, že si účastníci neželajú byť v zábere kamery, oboznámia s tým lektora a bude im vyhovené. Kamera je nastavená poväčšine tak, že sníma iba lektora.

3.11. V poplatku za Tréning, Koučing, Terapiu a Prednášku nie sú zahrnuté cestovné výdavky, parkovné, náklady na ubytovanie, stravovanie, či občerstvenie.

3.12. Spoločnosť Terapia láskou má právo zrušiť Tréning, Koučing, Terapiu, Prednášku, či zmeniť ich priebeh, počet Cvičení a pod., napríklad aj z dôvodu vzniku mimoriadnych okolností, zmeny počasia a pod. Spoločnosť Terapia láskou má tiež právo zmeniť alebo zrušiť pozvaných hostí, speakerov alebo lektorov. Spoločnosť Terapia láskou má právo urobiť tréning online, a to v prípade mimoriadnej situácie v súvislosti s prípadnou pandémiou v zmysle oficiálnych opatrení a nariadení vlády SR.

3.13. Spoločnosť Terapia láskou upozorňuje, že v priestoroch konania Tréningu, Koučingu, Terapie, Prednášky sa môžu počas konania Tréningu zdržiavať len Účastníci Tréningu, Koučingu, Terapie a Prednášky  a osoby, ktorým spoločnosť Terapia láskou vstup do týchto priestorov povolila. Iné osoby, ktoré sa budú zdržiavať v priestoroch konania Tréningu, Koučingu, Terapie a Prednášky budú požiadané, aby priestory opustili.

 1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

4.1. Nad činnosťou spoločnosti Terapia láskou dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.2. Spoločnosť Terapia láskou zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  je možné zasielať na adresu: terapialaskou@terapialaskou.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle spoločnosť Terapia láskou odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy. Spoločnosť Terapia láskou vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje spoločnosť Terapia láskou v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Terapia láskou vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Terapia láskou porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na spoločnosť Terapia láskou so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť Terapia láskou na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so spoločnosťou Terapia láskou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Reklamačný poriadok nájdete tu <<

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy >

 1. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

5.1. Spoločnosť Terapia láskou je vlastníkom všetkých materiálov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na Tréningu, Koučingu, Terapii, Prednáške a Meditácii. Akékoľvek použitie týchto materiálov ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely bez súhlasu spoločnosti Terapia láskou je zakázané.

5.2. Všetky tréningové aktivity, výučba a inštruktáž spojené s Tréningom, Koučingom, Terapiou, Prednáškou a Meditáciou, najmä Cvičenia, sú chránené Autorským zákonom, zákon č. 618/2003 Z. z. platným v Slovenskej republike. Počas Tréningu, Koučingu, Terapie a Prednášky nie je Účastníkom dovolené robiť audio záznam, video záznam alebo akúkoľvek inú formu nahrávania tréningových aktivít, výučby a inštruktáže.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Spoločnosť Terapia láskou oznamuje Záujemcovi, že bude spracúvať jeho osobné údaje aj bez jeho výslovného súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Záujemcu je vykonávané spoločnosťou Terapia láskou v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je tiež nevyhnutné na plnenie záväzkov spoločnosti Terapia láskou vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi spoločnosťou Terapia láskou a Záujemcom.

6.2. Spoločnosť Terapia láskou spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle tejto časti  VOP, či oboznámení Záujemcu s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a tiež za účelom zasielania marketingových správ spoločnosti Terapia láskou a tretích osôb, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasil. Spoločnosť Terapia láskou ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára.

6.3. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ a tiež vyjadruje súhlas s tým, aby spoločnosť Terapia láskou spracovávala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v ods. 6.5. tejto často VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti spoločnosti Terapia láskou týkajúcej sa zasielania marketingových správ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

6.4. Spločnosť Terapia láskou zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov spoločnosti Terapia láskou podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasí. Oprávnenia spoločnosti Terapia láskou na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

6.5. Spoločnosť Terapia láskou spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – fyzickej osoby (spotrebiteľa) v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – (podnikateľa) a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. Spolu s týmito osobnými údajmi eviduje tiež druh členstva v programoch.

6.6. V prípade, že Záujemca súhlasí so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke spoločnosti Terapia láskou a jej partnerov, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: terapialaskou@terapialaskou.sk. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

6.7. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: terapialaskou@terapialaskou.sk. V prípadoch, v ktorých spoločnosť Terapia láskou spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spoločnosti Terapia láskou a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

6.8. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (spoločnosti Terapia láskou) vyžadovať

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

6.9. Spoločnosť Terapia láskou využíva funkciu „cookies“ od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy spoločnosti Terapia láskou a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI TERAPIA LÁSKOU, S.R.O.

Korešpondenčná adresa:

Terapia láskou s. r. o.

Bradáčova 2

Bratislava 851 02

Slovensko

Kontaktná e – mailová adresa: terapialaskou@terapialaskou.sk

Telefónne číslo zákazníckej podpory: +421 903 266 412

 1. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom na jednej strane a spoločnosťou Terapia láskou na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi spoločnosťou Terapia láskou a Záujemcom. Vzťah medzi spoločnosťou Terapia láskou a Záujemcom  – spotrebiteľom sa spravuje tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi spoločnosťou Terapia láskou a Záujemcom – fyzickou osobou (podnikateľom), Záujemcom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, spoločnosť Terapia láskou a Záujemca vyhlasujú, že sa ich vzťah bude spravovať slovenským právnym poriadkom.

8.2. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok

ČASŤ B) SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2018.